Archive for the ‘Kitab/buku’ Category

Kitab Hayatush Shohabah

Penjelasan kitab hayatush shohabah  3 jilid oleh Maulana Ahmad Lat

Tuan-tuan yang mulia,

Usaha yang kita buat ini, semirip-mirip yang kita boleh buat dengan sunnah Baginda s.a.w dan sebanyak mungkin yang kita boleh buat mengikut apa yang terkandung di dalam kitab suci Allah s.w.t iaitu Al-Quran, maka sebanyak itulah keselamatan kita dan kemajuan kita. Oleh itu, ramai orang minta Maulana Yusuf rah  tuliskan satu kitab usul. Beliau kata, “Kalau saya tulis kitab usul, yang akan baca kitab itu hanyalah orang-orang yang menjadi pengikut saya atau orang-orang yang terlibat dalam usaha ini, orang-orang yang ada kepercayaan terhadap saya, mereka sahaja yang akan baca, yang lain tidak akan baca, walhal usaha ini adalah usaha yang datang daripada kehidupan sahabat, kerana Allah s.w.t telah jadikan sahabat-sahabat sebagai contoh dan teladan untuk umat, untuk semua kemanusiaan, dijadikan contoh dan teladan, dan apa yang Allah tekankan dalam kitab suci menjadi satu undang-undang untuk mereka. Oleh itu, saya tulis hayatus sahabah”.

Maulana Ahmat Lat kata, “Sedaya upaya saya, setakat mungkin dengan masa yang ada, akan terangkan pada tuan-tuan kisah hayatus sahabah”.

Hayatus sahabah ialah kehidupan suci murni atau kehidupan orang-orang yang Allah s.w.t jadikan contoh dan teladan untuk kita. Segala usul dan adab akan datang daripada kehidupan mereka, tidak perlu lagi apa-apa usul dan adab dari aspek-aspek lain. Daripada hayatus sahabah, kehidupan para sahabat itulah akan datang adab dan usul. Sesiapa yang dapat ikut cara mereka, sebanyak itulah keselamatan dia dan sesiapa yang tidak ikut cara itu, tiada apa-apa kepastian/jaminan samada dia akan buat benda yang betul atau tidak.

Tuan-tuan yang mulia,

Hayatus sahabah dihimpun dan ditulis dalam 3 jilid. Ketiga-tiga jilid adalah satu keajaiban, kerana sehingga sekarang belum ada dalam sejarah percetakan satu kisah dengan cara itu ditulis. Pembukaan kitab itu, ayat pendek yang ditulis oleh Maulana Yusuf rah. mahfumnya ialah, “Ini ialah riwayat kisah orang-orang yang sudah membenarkan diri mereka dan janji-janji mereka dengan Allah s.w.t. Mereka syahid untuk Allah atau mereka sedang mencari-cari kesyahidan untuk Allah s.w.t”

Tuan-tuan yang mulia,

Pembukaan kitab dengan ayat tadi dan kesudahan kitab pula ditulis dengan kisah-kisah tentang bantuan-bantuan Allah s.w.t kepada para sahabat. Antara ayat pertama dan kisah bantuan dari Allah, dalam 3 jilid, dipaparkan kisah-kisah kehidupan sahabat dan maksud daripada kehidupan itu hanya satu iaitu orang-orang dapat melihat dan usahakan sehingga mereka benar-benar dapat bantuan ghaib Allah s.w.t. Mereka usahakan atas diri mereka dan jadikan sahabat sebagai contoh dan teladan sehingga Allah s.w.t akan turunkan kepada mereka bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t dan orang-orang bukan Islam, bila mereka lihat bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t diturunkan kepada orang-orang Islam, maka dengan sendirinya mereka lihat kehidupan suci murni orang-orang Islam, mereka akan teringin masuk Islam, memang kehidupan ini kehidupan yang paling baik sekali. Bila mereka lihat bantuan ghaib Allah s.w.t, dengan sendirinya mereka akan datang kepada orang Islam dan mahu terima agama Islam kerana mereka juga mahu bantuan ghaib untuk mereka juga.

Tuan-tuan yang mulia,

Dalam kisah terakhir hayatus sahabah, kisah Hercules yang gagah perkasa, kerajaan yang besar, tentera yang beratus ribu, akhirnya bertempur dengan tentera Islam dan telah hancur lebur tentera Hercules. Bila laporan sampai kepadanya bahawa tenteranya telah kalah, dia hairan dan panggil pegawai-pegawai atasan tentera. Mereka datang dan dia mula tanya pada mereka. Dia mula dengan jawatan kecil, mula dari bawah hingga ke atas. Dia tanya, “Mengapa kita kalah? Apa yang kamu lihat dikalangan mereka”. Bilangan mereka sedikit – ya! Bilangan kita ramai – ya! Senjata kita banyak – ya! Senjata mereka kurang – ya! Macam mana kita boleh kalah? Orang pertama jawab, bila mereka hendak melaksanakan apa yang terkandung dalam syariat mereka, mereka amalkan perintah-perintah itu dengan penuh kesungguhan, mereka ambil berat untuk melaksanakan amalan-amalan itu dengan sebaik mungkin, solat dan amalan-amalan yang lain. Orang kedua kata, apa yang orang pertama cakap tadi semuanya betul, saya pernah lihat satu perkara lagi, iaitu sebagaimana mereka jaga, ambil berat amalkan kehendak-kehendak agama mereka dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, begitu juga mereka ambil berat dan jaga-jaga diri mereka daripada perkara-perkara yang dilarang dalam agama mereka. Kalau mereka ambil berat untuk bersungguh-sungguh dalam solat, begitu juga mereka ambil berat dan bersungguh-sungguh tidak akan cakap bohong. Kalau mereka ambil berat dan bersungguh-sunguh dalam puasa mereka, paling sempurna, paling baik, begitu juga mereka ambil berat supaya mereka tidak mengumpat sesiapa dsbnya. Pendek kata, mereka ambil berat dalam suruhan-suruhan Allah s.w.t dan bersama dengan itu, mereka ambil berat yang sama, kesungguhan yang sama, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah s.w.t.

Tuan-tuan yang mulia,

Selepas itu, Hercules panggil orang yang ketiga, ketua angkatan perang dan tanya apa pendapat kamu? Kedua-dua orang pertama dan kedua tadi betul. Kenapa kita kalah? Kita sudah ada semua persiapan. Pada pendapat saya mereka menang dengan bantuan Allah s.w.t, bantuan ghaib kepada mereka. 2 perkara tadi yang menyebabkan mereka dapat bantuan Allah s.w.t di mana mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan suruhan-suruhan agama dan mereka begitu berhati-hati, berjaga-jaga dalam larangan-larangan agama mereka. Sebab itulah mereka menang. Bersama-sama itu ada satu sifat lagi di mana bila bertempur, tentera orang-orang Islam ini, setiap daripada mereka mahu maju ke hadapan. Dia mahu dahulukan diri dia daripada kawan dia manakala tentera kita pula tolak kawan ke hadapan. Mereka tolak kawan ke belakang dan diri sendiri pergi ke depan, itulah sebab kita kalah.

Selepas mendengar semua cerita itu, Hercules kata, jika apa yang semua kamu kata ini betul, amalkan segala perintah dan suruhan Allah s.w.t dan tinggalkan segala apa yang dilarang dan bersungguh-sungguh hendak beri nyawa dalam apa yang hendak di buat, jadi dalam dunia ini tidak akan ada mana-mana kekuatan yang boleh menahan kemarahan mereka. Continue reading

Berbagi Pandangan Ilmiah tentang Usaha Dakwah dan Tabligh

Judul asli : Nadzrah Ilmiyah fi Ahlit Tabligh wad Da’wah
Pengarang : Syeikh Ayman Abu Syadi
Penerbit : Maktabah Al-Majallad Al-Araby Cairo
Jumlah seri : 5 buku
Jumlah hal : seri I (128 h) seri II (128 h) seri III (270 h) seri IV (285 h) seri V (319 h)

Buku ini terdiri dari 5 seri dengan kwantitas halaman yang berlainan. Diikarang oleh Syeikh Ayman Abu Syadi. Beliau adalah alumni universitas Al-Azhar dengan memperoleh ijazah ‘aliyah (licence) dari fakultas Syariah Islamiyah, sebagaimana tertulis pada sampul bukunya. Beliau juga memiliki sanad (rantai ilmu) dalam bidang aqidah, hadits, ushul fiqh, dan fiqh, bahkan sudah diberi izin (ijazah) oleh gurunya untuk menyampaikan ilmu yang telah didapatkannya.

Kelima seri buku karya Syeikh Ayman Abu Syadi ini tampaknya patut menjadi buku bacaan para pegiat dakwah (lebih khusus : JT) agar tidak runtuh oleh banyaknya tuduhan-tuduhan dari kelompok-kelompok yang tidak menyukainya. Bahkan, perlu untuk dibaca juga bagi orang-orang yang menganggap Jamaah Tabligh (JT [sebagaimana orang-orang menyebutnya]) ini telah menyimpang dari ajaran Nabi SAW (bid’ah). Dan tidak mengurangi kelayakan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang JT itu sendiri.

Setiap seri dari kelima seri ini menjawab satu tuduhan (syubuhat) yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyesatkannya, dijawab dengan dalil dari Quran, Sunnah, maupun perkataan ulama-ulama salaf dengan mengutipkannya dari referensi-referensi kitab klasik (turats).

Seri pertama membahas tentang penentuan nishab (tahdidul awqath) yang ada dalam aktivitas JT seperti 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dll serta menjawab berbagai tuduhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada seri pertama ini sebelum masuk pada jawaban atas tuduhan, pengarang menjelaskan terlebih dahulu tentang :

1. pengertian bid’ah menurut berbagai pendapat ulama (Imam Az-Zarkasyi, Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalany, dll),

2. pengklasifikasiannya kedalam bid’ah hasanah dan bid’ah sayyi’ah (Imam Syafi’i, Imam Syatiby, Al-’Allamah Al-Ainy, dll),

3. juga memaparkan pendapat-pendapat ulama lain yang membagi bid’ah menjadi 5 bagian; wajibah, mandubah, mubahah, mamnu’ah, makruhah (Imam Al-Qarafy, Imam Nawawy, Imam Al-’Izz bin Abdus Salam, dll).

Kemudian seri pertama ini ditutup dengan lampiran fatwa-fatwa dan pandangan para ulama tentang JT, diantaranya; Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Syeikh Abu Bakr Al-Jazairy, Dr. Muhammad Bakr Ismail, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dll.

Seri kedua membahas tentang konsep jihad (mafhumul jihad), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT mengingkari adanya jihad dan mendistorsikan makna jihad serta mengalih maknakan makna jihad ke dalam dakwah. Kemudian ditutup juga dengan fatwa dan pandangan beberapa ulama Islam (Syeikh Abul A’la Al-Mawdudi, dll)

Seri ketiga membahas tentang konsep loyalitas keislaman (al-wala’ wal bara’), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak memiliki loyalitas keislaman dan tidak memiliki ikatan keimanan yang teguh. Kemudian sebagaimana pada seri sebelumnya, ditutup dengan pandangan maupun fatwa ulama (Syeikh Abu Hasan Ali An-Nadwy, Prof. Dr. Wahidudin Khan, dll)

Seri keempat membahas tentang metode keberislaman Nabi SAW (manhaj nabawy), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak ingin menegakkan agama Islam di muka bumi dan tidak menginginkan masyarakat Islamy itu terbentuk. Lalu ditutup dengan pandangan dan fatwa para ulama (Syeikh Sa’duddin Sayyid Shalih, dll)

Seri kelima membahas tentang konsep mencegah kemunkaran (taghyirul munkar), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak mempedulikan adanya kemunkaran dan tidak memiliki anggapan bahwa menegah kemunkaran adalan bagian dari kewajiban seorang muslim. Lalu ditutup dengan fatwa dan pandangan para ulama (Dr. Sa’id Ramadhan Al-Buthy, dll)

Demikian review singkat dari buku ini. Sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan yang menarik untuk disimak dari buku ini, mengingat hampir semua tuduhan dijawab dengan jawaban yang bereferensikan kitab islam klasik (turats) bahkan pengarang tak jarang menampilkan pembahasan salah satu tema kaedah ushul fiqh, dll, namun karena keterbatasan waktu, pereview hanya dapat memberi gambaran singkat saja. Oleh karena itu, tulisan ini lebih pantas disebut review, bukan resensi. Semoga bermanfaat.

Sumber: http://estethiques.blogspot.com/2006/12/sebuah-pandangan-ilmiah-tentang-jamaah.html

Catatan:

Untuk mendownload kitab tersebut silahkan untuk masuk ke link dibawah ini:

Kitab Jilid 1: tahdidul awqoth (penentuan waktu)

http://www.gmrup.com/show.php/35273_RAR001.rar.html

http://www.gmrup.com/show.php/35274_RAR002.rar.html

Continue reading

Hadits Dhoif dalam Fadhail dan Ijma Boleh Menggunakannya*

Beberapa pihak menilai pernyataan Imam An Nawawi mengenai ijma’ ulama mengenai bolehnya pengamalan hadits dhaif, lemah, dengan alasan, karena sejumlah huffadz jelas-jelas melarang. Benarkah?

Sebagaimana diketahui, pernyataan adanya ijma’ ulama, mengenai pembolehan dan pensunahan pengamalan hadits dhaif dalam masalah fadhail selain halal dan haram, sifat Allah dan aqidah, disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam muqadimah kitab Al Arba’ain An Nawawiyah (hal.3)

Beberapa ulama yang menegaskan apa yang disampaikan Imam An Nawawi ini adalah Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki dalam Fathu Al Mubin (hal. 32) dan Syeikh Al Ghumari dalam Al Qaul Al Muqni’ (hal.2,3).

Sedangkan mereka yang berseberangan dengan pendapat Imam An Nawawi, mengenai adanya ijma’ bolehnya pemakaian hadits dhaif dalam fadhail merujuk kepada pendapat Al Allamah Al Qasimi dalam Al Qawaid At Tahdits (hal. 113), dalam kitab itu beliau menyatakan bahwa beberapa ulama menolak penggunaan hadits dhaif dalam fadhail. Mereka adalah Al Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma’in serta Ibnu Al Arabi.

Dengan demikian, menurut kelompok ini, klaim An Nawawi mengenai adanya kesepakatan ulama gugur, karena beberapa ulama menolak penggunaan hadits dhaif dalam fadhail, seperti yang disebutkan Al Qasimi.

Bagaimana duduk masalah sebenarnya? Tepatkah pendapat Al Qasimi tersebut, bahwa Imam Al Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma’in serta Ibnu Al Arabi sepeti yang beliau katakan, yakni menolak hadits dhaif dalam Al Fadhail? Inilah tujuan penulisan artikel ini.

Imam Al Bukhari

Beberapa ulama menyebutkan bahwa penyandaraan pendapat yang menolak hadits dhaif untuk fadhail terhadap Imam Bukhari adalah kurang tepat, karena beliau juga menjadikan hadits dhaif untuk hujjah. Ini bisa dilihat dari kitab beliau Al Adab Al Mufrad, yang bercampur antara hadits shahih dan dhaif. Dan beliau berhujjah dengan hadits itu, mengenai disyariatkannya amalan-amalan. Ini bisa dilihat dari judul bab yang beliau tulis.

Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, telah menulis masalah ini dalam komentar beliau terhadap kitab Dhafar Al Amani, karya Imam Al Laknawi (hal. 182-186), dengan merujuk kitab Fadhullah As Shamad fi Taudhih Al Adab Al Mufrad, karya Syeikh Fadhlullah Al Haidar Al Abadi Al Hindi, ulama hadits dari India yang wafat pada tahun1399 H.

Continue reading

Kitab-kitab Rujukan Kitab Hayatush Shohabah Maulana Yusuf rah

مصادر كتاب حياه الصحابة عيون كتب السنة المطهرة
فلو اطلع على مصادر الكتاب البعض من العلماء لما طعنوا فيه وزلت أقلامهم وإقدامهم فيه، لان الزلة اصابت مصادر السنة وليس كتاب حياه الصحابة فحسب

اسم الكتاب/المصنف
1. القرآن المجيد
2. تفسير القرآن—- إسماعيل بن عمر بن كثير
3. الدر المأثور في التفسير بالمأثور– عبد الرحمن بن ابي بكر الخظيري السيوطي جلال الدين
4. تفسير الطبري— محمد بن جرير ابو جعفر الطبري
5. الجامع الصحيح– محمد بن إسماعيل البخاري
6. التاريخ الكبير—- محمد بن إسماعيل البخاري
7. الأدب المفرد—- محمد بن إسماعيل البخاري
8. كتاب الضعفاء—- محمد بن إسماعيل البخاري
9. عمدة القاري في شرح البخاري—- محمود بن احمد بن موسى بدر الدين العيني
10. الجامع الصحيح ،للإمام مسلم— مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابوري ابي الحسين
11. الجماع الكبير، للترمذي— محمد بن عيسى بن سورة ابي عيسى الترمذي
12. الشمائل النبوية—- محمد بن عيسى بن سورة ابي عيسى الترمذي
13. سنن ابن ماجة—- محمد بن يزيد الربعي القزويني بن ماجة
14. المسند الصحيح ،لابن حبان— يقال انه اصح من ابن ماجة، محمد بن حبان بن احمد بن حبان ولد في بست من بلاد سجستان
15. المسند— لأحمد بن حنبل
16. الزهد—– لأحمد بن حنبل
17. فضائل الصحابة– لأحمد بن حنبل
18. سنن المجتبى—– احمد بن علي النسائي
19. السنن الكبرى —– احمد بن حسين البيهقي
20. السنن الصغرى—– احمد بن حسين البيهقي
21. دلائل النبوة—– احمد بن حسين البيهقي
22. الجامع المصنف في شعب الإيمان— احمد بن حسين البيهقي
23. البعث والنشور—- احمد بن حسين البيهقي
24. البداية والنهاية— إسماعيل بن عمر بن كثير
25. الآحاد والمثاني— احمد بن عمر الضحاك (ابن النبيل)
26. المسند———— احمد بن موسى ( بن مردوية)
27. الفوائد المنتخبة—— احمد بن علي الخطيب البغدادي
28. المسند————— احمد بن علي بن  مثنى (أبي يعلى)
29. المختصر في التاريخ— احمد بن داود الدينوري
30. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة–احمد بن علي بن حجر
31. لسان الميزان- احمد بن علي بن حجر العسقلاني
32. فتح الباري شرح صحيح البخاري– احمد بن علي بن حجر
33. شرح معاني الآثار– احمد بن محمد بن سلمه الطحاوي
34. التاريخ الكبير– احمد بن زهير بن خيثمة
35. حلية الأولياء وطبقة الأصفياء– احمد بن عبد الله بن نعيم
36. معرفة الصحابة– احمد بن عبد الله بن نعيم الاصبهاني
37. دلائل النبوة—– احمد بن عبد الله بن نعيم الاصبهاني
38. فضائل الإعمال– احمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المشهور بابن السني من تلامذة الإمام الشافعي
39. عمل اليوم والليلة– لابن السني
40 Continue reading

Thesis tentang Kitab Fadhoil Amal (Bab Sholat)

Kitab ini telah dikarang oleh al-Syeikh Maulana Muhammad Zakariya merupakan seorang ulama hadith yang ulung.  Kitab ini mengandungi lebih daripada 40 buah hadith yang terdiri pelbagai darjat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain dari segi makna, maksud dan martabatnya.

Tambahan daripada itu, kitab ini mengandungi kelebihan-kelebihan solat, ancaman serta peringatan akan azab bila mana seseorang muslim meninggalkannya, keutamaan solat berjemaah serta ancaman meninggalkan solat berjemaah, kisah-kisah orang soleh mencapai hakikat khusu’ dalam solat dan tatatertib dan cara yang dapat mencapai hakikat solat yang dicadangkan oleh para ulama.  Kitab ini ditulis atas permintaan al-Syeikh Maulana Muhammad Ilyas rah. Dan penulisannya selesai pada 7 Muharram 1358 H/ 1939 M.

Kitab ini mengandungi 87 halaman dan telah diterjemah ke dalam berbagai bahasa seantero dunia yang di antaranya ialah Bahasa Arab dengan tajuk Makān al-Solah fī al-Islām wa Ahammiyatuhā fī Hayah al-Muslim oleh Maulana Muhammad Hassan al-Nadwī.  Bahasa Burma oleh Maulana Muhammad Musa, Bahasa Inggeris oleh Abd al-Rasyid Arsyad, Bahasa Madrasi oleh BA Khalil al-Rahman, Bahasa Benggali oleh Maulana Abd al-Majid, Bahasa Talgha oleh Syed Nurullah Qdiri, Bahasa Malyam oleh Mulwi Muhammad Abd al-Qadir, Bahasa Tamil oleh Khalil al-Rahman, Bahasa Perancis oleh Maulana Ahmad Said, Bahasa Gujrat oleh Munshi Isa Ibrahim, Bahasa Parsi oleh Maulana Asyraf MA, Bahasa Malaysia oleh Haji Yacqub, Bahasa Sahili (Afrika) oleh al-Syeikh Miqdad Yusuf, Bahasa Pushto oleh Haji Muhammad Abd Khaliq dan lain-lain bahasa yang wujud di dunia ini.

4.1.1    Hadith 1

عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان))

Maulana Zakariya telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-Bukharī, Muslim dan selain daripada keduanya.  Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1.         al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, kitab al-imān, bāb ducāukum imānukum, juz 1, hlmn 8, bilgn 117.

2.         Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-solah, bab bayān arkān al-islām wa dacāemih al-czam, juz 1, hlmn 19, bilgn 187.

3.         al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, kitab al-solah, bab mā jāa buniya al-islām calā khams, juz 1, hlmn 190, bilgn 2534, hukumnya hasan sahīh[1] Hadith ini diriwayatkan dengan pelbagai jalan periwayatan daripada Ibn cUmar, seorang perawi dalam hadith ini bernama Sucair bin al-Khims dihukum thiqah.

4.         al-Nasāei, Sunan al-Nasaei,  kitab al-imān wa syaracihi, bab cala kam buniya al-Islam, jilid 1, hlmn 443, bilgn 5016. Hadith ini muttafaq calaihi.

5.         Ahmad, Musnad Ahmad, hadith cAbdullah bin cUmar bin al-Khattab, bilg 4798.

6.         Ibnu Khuzaimah,  Sahīh Ibnu Khuzaimah, bab al-zikr al-dalil cala an iqāmah al-solāt min al-islām juz 1, bilgn 308-309 dan bāb zikr al-bayān an saum syahr Ramadān min al-Islām bilgn 1880.

7.         Ibn Hibān, Sahīh Ibn Hibān, bab al-bayān bi an al-imān wa al-islām li macnā wāhid, juz 1, hlmn 374, bilgn 157. Isnad hadith ini dihukm sahih dengan syarat al-Bukharī dan Muslim. Continue reading

Shaykh Muhammad Ibn ‘Alawi al-Maliki’s Letter To Shaykh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya

Below is a letter in the handwriting of the Hijazi scholar Shaykh Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki (may Allah shower His mercy upon him), addressed to Shaykh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya (may Allah shower His mercy upon him). It was written after Shaykh al-Hadith had gifted the Shaykh a copy of Mawlana Khalil Ahmad Saharanpuri’s (may Allah anctify his secret) Badhl al-Majhud, commentary of Sunan Abi Dawud. This particular edition, published in 20 volumes, was the first of many al-Maktabah al-Imdadiyyah (Makkah) prints and included Shaykh al-Hadith’s beneficial ta’liqat (annotations). Shaykh al-Hadith gifted the work to various notable ‘ulama’ of al-Haramayn.
Shaykh ‘Alawi al-Maliki’s letter to Shaykh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya

Shaykh Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki’s letter to Shaykh al-Hadith Mawlana Muhammad Zakariyya

Translation:

In the name of Allah, most Beneficent, most Merciful,

Possessor of Excellence, the learned hadith scholar, remnant of the predecessors and splendour of the successors, the embodiment of blessings, Imam, caller to Allah, my master and my teacher: Shaykh Muhammad Zakariyya, may Allah protect him …

Al-Salam ‘alaykum wa Rahmat Allah

I congratulate you on the arrival of the New Year. May Allah make it one of prosperity, blessings, happiness and favour. Amin.

I thank you for kindly sending to me a copy of the great, renowned and praiseworthy commentary, Badhl al-Majhud, which is crowned with your blessed annotations. May Allah protect, aid and assist you, and may He lengthen your life in His obedience and the excellence of His servitude, and may He enable us to benefit from you. May you always remain [in prosperity].

Your lover and humble servant,

Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki

Servant of the honourable students at the [Umm al-Qura] University and al-Masjid al-Haram

04/01/1394 (AH)

Image taken from: Fihrist Ta’lifat-e-Shaykh, Volume 1, p. 346 (Saharanpur: Maktabah Yadgar-e-Shaykh, Ramadhan 1417 AH / January 1997 CE ed. ) by Mawlana Sayyid Muhammad Shahid Saharanpuri.

Apabila ingin melihat manuscript dari letter/surat tersebut, silahkan untuk membuka di sourse aslinya..

Sumber: http://zakariyya.wordpress.com/2009/07/28/shaykh-muhammad-ibn-alawi-al-malikis-letter-to-shaykh-al-hadith-mawlana-muhammad-zakariyya/

Bagan Silsilah Kitab-kitab Madzab Imam Syafii Rah.

bagan kitab-kitab dalam madzab syafiiApabila ingin melihat gambar yang lebih besar, silahkan lihat dari sumbernya langsung http://www.aslein.net/showthread.php?t=9649

Pohon Silsilah Nasab Baginda Rasulullah SAW

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبرهيم وعلى آل سيدنا إبرهيم في العالمين انك حميد مجيد

image002image001Untuk melihat gambar lebih besar, silahkan lihat sumbernya langsung dihttp://www.aslein.net/showthread.php?t=8328

Kitab safinatun najah bagian 3

(فصل) أركان صلاة الجنازة سبعة :الأول النية ،الثاني أربع تكبيرات ، الثالث القيام على القادر ، الرابع قراءة الفاتحة ،الخامس الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم بعد الثانية،السادس الدعاء للميت بعد الثالثة ،السابع السلام (فصل)أقل الدفن : حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع .وأكمله قامة وبسطة، ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة .
(فصل) ينبش الميت لأربع خصال : للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه ، والمرأة إذا دفن جنينها وأمكنت حياته

(فصل) الإستعانات أربع خصال : مباحة وخلاف الأولى ومكروهه وواجبة فالمباحة هي تقريب الماء ، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ ،والمكروهه هي لمن يغسل أعضاءه ، والواجبة هي للمريض عند العجز. (فصل) الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة ، وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن.
(فصل) يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة : (أحدها ) بكمال شعبان ثلاثين يوما (وثانيها) برؤية الهلال في حق من رآه وان كان فاسقا (وثالثا) بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة (ورابعا) بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدق أم لا أوغيره موثوق به إن وقع في القلب صدقه (وخامسها) بظن دخول رمضان بالإجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك .
(فصل) شروط صحته أربعة أشياء : إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قبلا للصوم .
(فصل) شروط وجوبه خمسة اشياء : اسلام وتكليف وإطاقة وصحه وإقامة .
(فصل)أركانه ثلاثة أشياء: نية ليلا لكل يوم في الفرض وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور وصائم .
(فصل) يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم
Continue reading

Kitab safinatun najah bagian 2

(فصل ) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان .
(فصل) شروط الصلاة ثمانية : طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .
الأحداث اثنان : أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *

العورات أربع : عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة .
(فصل ) أركان الصلاة سبعة عشر : الأول النية ،الثاني تكبيرة الإحرام ، الثالث القيام على القادر في الفرض ،الرابع قراءة الفاتحة ، الخامس الركوع ، السادس الطمأنينة فية ، السابع الإعتدال ،الثامن الطمأنينة فيه ، التاسع السجود مرتين ،العاشر الطمأنينة فية ، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين ، الثاني عشر الطمأنينة فية ،الثالث عشر التشهد الأخير ،الرابع عشر القعود فيه ،الخامس عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،السادس عشر السلام ،السابع عشر الترتيب .
(فصل) النيه ثلاث درجات : إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين ، وان كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط .
الفعل :أصلي والتعيين: ظهرا أو عصرا و الفرضية : فرضا .
(فصل) شروط تكبيرة الإحرام : ستة عشرة أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربيه وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظتين وأن لايمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وأن لا يشدد الباء وأن لايزيد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، وأن لايزيد واوا قبل الجلالة وأن لايقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة ، وأن يسمع نفسة جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال الإستقبال وأن لا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام.
(فصل ) شروط الفاتحة عشرة : الترتيب والموالاة ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض ، وأن يسمع نفسة القراءة وأن لا يتخللها ذكر أجنبي .
Continue reading