Archive for December, 2009|Monthly archive page

Kitab Hayatush Shohabah

Penjelasan kitab hayatush shohabah  3 jilid oleh Maulana Ahmad Lat

Tuan-tuan yang mulia,

Usaha yang kita buat ini, semirip-mirip yang kita boleh buat dengan sunnah Baginda s.a.w dan sebanyak mungkin yang kita boleh buat mengikut apa yang terkandung di dalam kitab suci Allah s.w.t iaitu Al-Quran, maka sebanyak itulah keselamatan kita dan kemajuan kita. Oleh itu, ramai orang minta Maulana Yusuf rah  tuliskan satu kitab usul. Beliau kata, “Kalau saya tulis kitab usul, yang akan baca kitab itu hanyalah orang-orang yang menjadi pengikut saya atau orang-orang yang terlibat dalam usaha ini, orang-orang yang ada kepercayaan terhadap saya, mereka sahaja yang akan baca, yang lain tidak akan baca, walhal usaha ini adalah usaha yang datang daripada kehidupan sahabat, kerana Allah s.w.t telah jadikan sahabat-sahabat sebagai contoh dan teladan untuk umat, untuk semua kemanusiaan, dijadikan contoh dan teladan, dan apa yang Allah tekankan dalam kitab suci menjadi satu undang-undang untuk mereka. Oleh itu, saya tulis hayatus sahabah”.

Maulana Ahmat Lat kata, “Sedaya upaya saya, setakat mungkin dengan masa yang ada, akan terangkan pada tuan-tuan kisah hayatus sahabah”.

Hayatus sahabah ialah kehidupan suci murni atau kehidupan orang-orang yang Allah s.w.t jadikan contoh dan teladan untuk kita. Segala usul dan adab akan datang daripada kehidupan mereka, tidak perlu lagi apa-apa usul dan adab dari aspek-aspek lain. Daripada hayatus sahabah, kehidupan para sahabat itulah akan datang adab dan usul. Sesiapa yang dapat ikut cara mereka, sebanyak itulah keselamatan dia dan sesiapa yang tidak ikut cara itu, tiada apa-apa kepastian/jaminan samada dia akan buat benda yang betul atau tidak.

Tuan-tuan yang mulia,

Hayatus sahabah dihimpun dan ditulis dalam 3 jilid. Ketiga-tiga jilid adalah satu keajaiban, kerana sehingga sekarang belum ada dalam sejarah percetakan satu kisah dengan cara itu ditulis. Pembukaan kitab itu, ayat pendek yang ditulis oleh Maulana Yusuf rah. mahfumnya ialah, “Ini ialah riwayat kisah orang-orang yang sudah membenarkan diri mereka dan janji-janji mereka dengan Allah s.w.t. Mereka syahid untuk Allah atau mereka sedang mencari-cari kesyahidan untuk Allah s.w.t”

Tuan-tuan yang mulia,

Pembukaan kitab dengan ayat tadi dan kesudahan kitab pula ditulis dengan kisah-kisah tentang bantuan-bantuan Allah s.w.t kepada para sahabat. Antara ayat pertama dan kisah bantuan dari Allah, dalam 3 jilid, dipaparkan kisah-kisah kehidupan sahabat dan maksud daripada kehidupan itu hanya satu iaitu orang-orang dapat melihat dan usahakan sehingga mereka benar-benar dapat bantuan ghaib Allah s.w.t. Mereka usahakan atas diri mereka dan jadikan sahabat sebagai contoh dan teladan sehingga Allah s.w.t akan turunkan kepada mereka bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t dan orang-orang bukan Islam, bila mereka lihat bantuan-bantuan ghaib Allah s.w.t diturunkan kepada orang-orang Islam, maka dengan sendirinya mereka lihat kehidupan suci murni orang-orang Islam, mereka akan teringin masuk Islam, memang kehidupan ini kehidupan yang paling baik sekali. Bila mereka lihat bantuan ghaib Allah s.w.t, dengan sendirinya mereka akan datang kepada orang Islam dan mahu terima agama Islam kerana mereka juga mahu bantuan ghaib untuk mereka juga.

Tuan-tuan yang mulia,

Dalam kisah terakhir hayatus sahabah, kisah Hercules yang gagah perkasa, kerajaan yang besar, tentera yang beratus ribu, akhirnya bertempur dengan tentera Islam dan telah hancur lebur tentera Hercules. Bila laporan sampai kepadanya bahawa tenteranya telah kalah, dia hairan dan panggil pegawai-pegawai atasan tentera. Mereka datang dan dia mula tanya pada mereka. Dia mula dengan jawatan kecil, mula dari bawah hingga ke atas. Dia tanya, “Mengapa kita kalah? Apa yang kamu lihat dikalangan mereka”. Bilangan mereka sedikit – ya! Bilangan kita ramai – ya! Senjata kita banyak – ya! Senjata mereka kurang – ya! Macam mana kita boleh kalah? Orang pertama jawab, bila mereka hendak melaksanakan apa yang terkandung dalam syariat mereka, mereka amalkan perintah-perintah itu dengan penuh kesungguhan, mereka ambil berat untuk melaksanakan amalan-amalan itu dengan sebaik mungkin, solat dan amalan-amalan yang lain. Orang kedua kata, apa yang orang pertama cakap tadi semuanya betul, saya pernah lihat satu perkara lagi, iaitu sebagaimana mereka jaga, ambil berat amalkan kehendak-kehendak agama mereka dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, begitu juga mereka ambil berat dan jaga-jaga diri mereka daripada perkara-perkara yang dilarang dalam agama mereka. Kalau mereka ambil berat untuk bersungguh-sungguh dalam solat, begitu juga mereka ambil berat dan bersungguh-sungguh tidak akan cakap bohong. Kalau mereka ambil berat dan bersungguh-sunguh dalam puasa mereka, paling sempurna, paling baik, begitu juga mereka ambil berat supaya mereka tidak mengumpat sesiapa dsbnya. Pendek kata, mereka ambil berat dalam suruhan-suruhan Allah s.w.t dan bersama dengan itu, mereka ambil berat yang sama, kesungguhan yang sama, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah s.w.t.

Tuan-tuan yang mulia,

Selepas itu, Hercules panggil orang yang ketiga, ketua angkatan perang dan tanya apa pendapat kamu? Kedua-dua orang pertama dan kedua tadi betul. Kenapa kita kalah? Kita sudah ada semua persiapan. Pada pendapat saya mereka menang dengan bantuan Allah s.w.t, bantuan ghaib kepada mereka. 2 perkara tadi yang menyebabkan mereka dapat bantuan Allah s.w.t di mana mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan suruhan-suruhan agama dan mereka begitu berhati-hati, berjaga-jaga dalam larangan-larangan agama mereka. Sebab itulah mereka menang. Bersama-sama itu ada satu sifat lagi di mana bila bertempur, tentera orang-orang Islam ini, setiap daripada mereka mahu maju ke hadapan. Dia mahu dahulukan diri dia daripada kawan dia manakala tentera kita pula tolak kawan ke hadapan. Mereka tolak kawan ke belakang dan diri sendiri pergi ke depan, itulah sebab kita kalah.

Selepas mendengar semua cerita itu, Hercules kata, jika apa yang semua kamu kata ini betul, amalkan segala perintah dan suruhan Allah s.w.t dan tinggalkan segala apa yang dilarang dan bersungguh-sungguh hendak beri nyawa dalam apa yang hendak di buat, jadi dalam dunia ini tidak akan ada mana-mana kekuatan yang boleh menahan kemarahan mereka. Continue reading

Berbagi Pandangan Ilmiah tentang Usaha Dakwah dan Tabligh

Judul asli : Nadzrah Ilmiyah fi Ahlit Tabligh wad Da’wah
Pengarang : Syeikh Ayman Abu Syadi
Penerbit : Maktabah Al-Majallad Al-Araby Cairo
Jumlah seri : 5 buku
Jumlah hal : seri I (128 h) seri II (128 h) seri III (270 h) seri IV (285 h) seri V (319 h)

Buku ini terdiri dari 5 seri dengan kwantitas halaman yang berlainan. Diikarang oleh Syeikh Ayman Abu Syadi. Beliau adalah alumni universitas Al-Azhar dengan memperoleh ijazah ‘aliyah (licence) dari fakultas Syariah Islamiyah, sebagaimana tertulis pada sampul bukunya. Beliau juga memiliki sanad (rantai ilmu) dalam bidang aqidah, hadits, ushul fiqh, dan fiqh, bahkan sudah diberi izin (ijazah) oleh gurunya untuk menyampaikan ilmu yang telah didapatkannya.

Kelima seri buku karya Syeikh Ayman Abu Syadi ini tampaknya patut menjadi buku bacaan para pegiat dakwah (lebih khusus : JT) agar tidak runtuh oleh banyaknya tuduhan-tuduhan dari kelompok-kelompok yang tidak menyukainya. Bahkan, perlu untuk dibaca juga bagi orang-orang yang menganggap Jamaah Tabligh (JT [sebagaimana orang-orang menyebutnya]) ini telah menyimpang dari ajaran Nabi SAW (bid’ah). Dan tidak mengurangi kelayakan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang JT itu sendiri.

Setiap seri dari kelima seri ini menjawab satu tuduhan (syubuhat) yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyesatkannya, dijawab dengan dalil dari Quran, Sunnah, maupun perkataan ulama-ulama salaf dengan mengutipkannya dari referensi-referensi kitab klasik (turats).

Seri pertama membahas tentang penentuan nishab (tahdidul awqath) yang ada dalam aktivitas JT seperti 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dll serta menjawab berbagai tuduhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada seri pertama ini sebelum masuk pada jawaban atas tuduhan, pengarang menjelaskan terlebih dahulu tentang :

1. pengertian bid’ah menurut berbagai pendapat ulama (Imam Az-Zarkasyi, Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalany, dll),

2. pengklasifikasiannya kedalam bid’ah hasanah dan bid’ah sayyi’ah (Imam Syafi’i, Imam Syatiby, Al-’Allamah Al-Ainy, dll),

3. juga memaparkan pendapat-pendapat ulama lain yang membagi bid’ah menjadi 5 bagian; wajibah, mandubah, mubahah, mamnu’ah, makruhah (Imam Al-Qarafy, Imam Nawawy, Imam Al-’Izz bin Abdus Salam, dll).

Kemudian seri pertama ini ditutup dengan lampiran fatwa-fatwa dan pandangan para ulama tentang JT, diantaranya; Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Syeikh Abu Bakr Al-Jazairy, Dr. Muhammad Bakr Ismail, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dll.

Seri kedua membahas tentang konsep jihad (mafhumul jihad), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT mengingkari adanya jihad dan mendistorsikan makna jihad serta mengalih maknakan makna jihad ke dalam dakwah. Kemudian ditutup juga dengan fatwa dan pandangan beberapa ulama Islam (Syeikh Abul A’la Al-Mawdudi, dll)

Seri ketiga membahas tentang konsep loyalitas keislaman (al-wala’ wal bara’), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak memiliki loyalitas keislaman dan tidak memiliki ikatan keimanan yang teguh. Kemudian sebagaimana pada seri sebelumnya, ditutup dengan pandangan maupun fatwa ulama (Syeikh Abu Hasan Ali An-Nadwy, Prof. Dr. Wahidudin Khan, dll)

Seri keempat membahas tentang metode keberislaman Nabi SAW (manhaj nabawy), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak ingin menegakkan agama Islam di muka bumi dan tidak menginginkan masyarakat Islamy itu terbentuk. Lalu ditutup dengan pandangan dan fatwa para ulama (Syeikh Sa’duddin Sayyid Shalih, dll)

Seri kelima membahas tentang konsep mencegah kemunkaran (taghyirul munkar), sebagai jawaban atas tuduhan bahwa JT tidak mempedulikan adanya kemunkaran dan tidak memiliki anggapan bahwa menegah kemunkaran adalan bagian dari kewajiban seorang muslim. Lalu ditutup dengan fatwa dan pandangan para ulama (Dr. Sa’id Ramadhan Al-Buthy, dll)

Demikian review singkat dari buku ini. Sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan yang menarik untuk disimak dari buku ini, mengingat hampir semua tuduhan dijawab dengan jawaban yang bereferensikan kitab islam klasik (turats) bahkan pengarang tak jarang menampilkan pembahasan salah satu tema kaedah ushul fiqh, dll, namun karena keterbatasan waktu, pereview hanya dapat memberi gambaran singkat saja. Oleh karena itu, tulisan ini lebih pantas disebut review, bukan resensi. Semoga bermanfaat.

Sumber: http://estethiques.blogspot.com/2006/12/sebuah-pandangan-ilmiah-tentang-jamaah.html

Catatan:

Untuk mendownload kitab tersebut silahkan untuk masuk ke link dibawah ini:

Kitab Jilid 1: tahdidul awqoth (penentuan waktu)

http://www.gmrup.com/show.php/35273_RAR001.rar.html

http://www.gmrup.com/show.php/35274_RAR002.rar.html

Continue reading